pixelputty

.

[

{"name": "blogger", "icon": "fab fa-blogger", "link": ""},

{"name": "deviantart", "icon": "fab fa-deviantart", "link": ""},

{"name": "discord", "icon": "fab fa-discord", "link": ""},

{"name": "facebook", "icon": "fab fa-facebook", "link": ""},

{"name": "github", "icon": "fab fa-github", "link": ""},

{"name": "linkedin", "icon": "fab fa-linkedin", "link": ""},

{"name": "medium", "icon": "fab fa-medium", "link": ""},

{"name": "messenger", "icon": "fab fa-facebook-messenger", "link": ""},

{"name": "pinterest", "icon": "fab fa-pinterest", "link": ""},

{"name": "reddit", "icon": "fab fa-reddit", "link": ""},

{"name": "skype", "icon": "fab fa-skype", "link": ""},

{"name": "snapchat", "icon": "fab fa-snapchat", "link": ""},

{"name": "soundcloud", "icon": "fab fa-soundcloud", "link": ""},

{"name": "spotify", "icon": "fab fa-spotify", "link": ""},

{"name": "telegram", "icon": "fab fa-telegram", "link": ""},

{"name": "tiktok", "icon": "fab fa-tiktok", "link": "https://www.tiktok.com/@pixelputty"},

{"name": "twitter", "icon": "fab fa-twitter", "link": "https://twitter.com/pixelputty"},

{"name": "twitch", "icon": "fab fa-twitch", "link": ""},

{"name": "tumblr", "icon": "fab fa-tumblr", "link": ""},

{"name": "vimeo", "icon": "fab fa-vimeo-v", "link": ""},

{"name": "whatsapp", "icon": "fab fa-whatsapp", "link": "+5561981380601"},

{"name": "youtube", "icon": "fab fa-youtube", "link": "https://www.youtube.com/channel/UCslIJ5wNYW75sGBEZk2kkxQ"}

]